STORITVE

SPOŠTOVANJE, LJUBEZEN IN STRAST

ANALIZA IN OPTIMIZACIJA PROCESOV

Pregled vaših obstoječih procesov in podprocesov lahko razkrije področja, ki jih je moč izboljšati. Naš zunanji pogled omogoča neobremenjeno presojo, ki ni vezana na razmerja znotraj podjetja.

Rezultat je večplasten in se kaže v enotnem razumevanju procesov ter njihove medsebojne povezanosti, natančnem opredeljevanju odgovornosti v podjetju, definirani in optimirani komunikacijski poti, večji učinkovitosti zaposlenih ter virov in izboljšanju uvajanja novih zaposlenih.

Projekt poteka v treh fazah:

 • Analiza obstoječih osnovnih in podpornih procesov
 • Optimizacija procesov
 • Implementacija izboljšav

UREDITEV (SISTEMIZACIJA) DELOVNIH MEST

Akt o sistemizaciji je obvezen za vse delodajalce, ki zaposlujejo več kot 10 oseb (gre za obvezen akt delodajalca z opisom delovnega mesta in obveznimi prilogami pogodb o zaposlitvi).

Naše vodilo je, da dokument zadovolji zakonske zahteve in je obenem prijazno orodje vodenja in kadrovskega menedžmenta. Pristop k projektu je odvisen od velikosti podjetja in vrste procesov. Pri izdelavi sistemizacije vam nudimo celotno strokovno pomoč. Strokovnjaki s pravnega področja poskrbijo, da je dokument pravno veljaven, strokovnjaki s področja kadrovskega medenžmenta pa, da je sistemizacija prilagojena tudi kot orodje vodenja in zaposlovanja.

Projekt lahko nadgradimo z izdelavo kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta, ki omogočajo učinkovitejši razvoj zaposlenih. Končni izdelek je Akt o sistemizaciji, ki je popolnoma usklajen z zakonodajo, organigram, opisi delovnih mest in uvrstitev delovnih mest v tarifne razrede.

ZAPOSLOVANJE

Z napačno izbiro zaposlencev lahko vaše podjetje utrpi precejšnje stroške. S specialisti zato poiščemo za vas optimalnega kandidata in vam svetujemo pri njegovem vodenju. V sodelovanju z vami izdelamo sistem zaposlovanja, ki je prilagojen vaši organizaciji.

Pri iskanju optimalnih kandidatov za vaše podjetje lahko izvedemo psihološka testiranja kandidatov ali celoten postopek kadrovanja (od razpisa do predstavitve izbranih kandidatov). Lahko se odločite tudi za vzpostavitev učinkovitega sistema zaposlovanja v vašem podjetju. Glede na potrebe izdelamo celoten sistem zaposlovanja in usposobimo vaše vodje za samostojno izvedbo. Za vas izdelamo obrazce, pripomočke in navodila za samostojno izvedbo.

Rezultat projekta: 

 • Zaposlitev najprimernejših kandidatov, ki ustrezajo vašim potrebam in organizacijski kulturi.
 • Svetovanje za učinkovitejše in uspešnejše vodenje izbranih kandidatov.
 • Vzpostavitev učinkovitega sistema zaposlovanja (od vabila do izbora kandidatov).
 • Usposabljanje vodij za izvedbo zaposlovanja.

KOMPETENČNI PROFIL

Kompetenčni profili po posameznih delovnih mestih ali skupinah delovnih mest so nadgradnja urejanja (sistemizacije). Predstavljajo odlično orodje za načrtovanje in merjenje učinkovitosti izobraževanj in usposabljanj. Pogosto uporabljamo kompetenčne profile tudi kot sestavino sistemov ocenjevanja in nagrajevanja. Z njimi prihranite pri izobraževanju, usmerjeno usposabljate zaposlene in jih motivirate.

Identificirajte tiste veščine, znanja in lastnosti vaših zaposlenih, ki vam bodo pomagale uresničiti zastavljeno vizijo in cilje organizacije. Dobro zasnovani kompetenčni profili so odlično orodje za razvoj in motivacijo pa tudi podlaga za nagrajevanje zaposlenih.

Pri izdelavi kompetenčnih profilov izhajamo iz vizije in ciljev organizacije. Za njihovo zasledovanje je ključna izbira potrebnih kompetenc zaposlenih. K sodelovanju pritegnemo tudi zaposlene ter tako zagotovimo večje sprejemanje in dejavnost zaposlenih. Skupaj z vami prepoznamo potrebne kompetence, jih opredelimo in izdelamo lestvice za ocenjevanje izraženosti kompetenc. Vodje uposobimo za uporabo kompetenčnih profilov pri vodenju, razvoju in/ali ocenjevanju zaposlenih.

Rezultat projekta:

 • Zapisani kompetenčni profili po posameznih delovnih mestih ali skupinah delovnih mest.
 • Ciljno usposabljanje in izobraževanje, ki zniža stroške in poveča učinkovitost.
 • Izhodišče za motivacijo in nagrajevanje zaposlenih.

RAZVOJNI LETNI POGOVORI

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih sta postali stalnica v številnih podjetjih, pridobivanje novega znanja pa je za zaposlene pomembna vrednota. Žal izobraževanje pogosto ni skladno s potrebami organizacije in/ali sposobnostmi posameznika. Poskrbite, da bosta usposabljanje in izobraževanje postala naložba v znanje zaposlenih, ne zgolj strošek.

Uvedba razvojnih pogovorov omogoča natančno ugotavljanje potrebnih znanj in veščin za posameznika, spremljanje razvoja in merjenje učinkovitosti pridobljenih znanj. Tako enostavneje upravljate s proračunom za izobraževanje ter pokažete oprijemljive rezultate pri poslovanju.

Podjetja so svojevrstna, zato ne verjemite v razvojne pogovore na recept. Za boljši uspeh oblikujemo skupaj z vami razvojne pogovore, ki bodo največja dodana vrednost za vaše podjetje. Vodje usposobimo za izvajanje razvojnih pogovorov in izdelamo obrazce in priročnik.

Rezultat projekta:

 • Načrtni razvoj veščin in znanja zaposlenih, usmerjen v uresničevanje vizije in ciljev podjetja.
 • Učinkovitejše vodenje.
 • Izdelan način izvedbe, prilagojen vašemu podjetju.
 • Obrazci in navodila za izvedbo.

NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH

Pogovori praviloma pokažejo, da zaposleni lastnemu podjetju najbolj zamerijo enako nagrajevanje in da vodje ne znajo pokazati, kako cenijo prispevek posameznika. Pogosto pa ni potrebno povečati obstoječih sredstev za plače, temveč jih le prerazporediti. Učinki uspešnega sistema nagrajevanja in ocenjevanja delovne uspešnosti lahko znašajo tudi 10 % vašega prometa.

Vodilo pri načrtovanju nagrajevanja zaposlenih je najugodnejša razporeditev sredstev oziroma največji učinek za vsako vloženo denarno enoto. Izhajamo iz ciljev in potreb organizacije ter se prilagodimo obstoječi organizacijski kulturi. Pri izdelavi sistema ocenjevanja in nagrajevanja uporabimo ustrezen splet ciljnega vodenja in izraženosti kompetenc. Prispevek posameznikov, projektne skupine in/ali podjetja uravnotežimo glede na naravo dela in posebnost posameznega podjetja. Sistem lahko vključuje denarno in nedenarno nagrajevanje.

V proces lahko vključimo tudi zaposlene (vrhnji menedžment, kolegij, skupino vodij ali vse zaposlene). Vodje usposobimo za najprimernejše izvajanje, izdelamo obrazce, priročnik in vse potrebne pravne akte.

Rezultat projekta:

 • Večja motivacija zaposlenih za doseganje ciljev in razvijanje kompetenc.
 • Večja poslovna uspešnost pdjetja.
 • Vzpostavljen celostni sistem ocenjevanja in nagrajevanja.
 • Vodje usposobimo za uspešno izvajanje del.
 • Zagotovimo potrebne pravne akte, obrazce, priročnik in navodila.

UPRAVLJANJE ZNANJA

Z veseljem ugotavljamo, da v podjetjih zelo cenijo znanje, ki je priznana kategorija neotipljivega vira in lahko močno vpliva na finančno poslovanje. Velik delež še vedno pridobimo iz zunanjih virov, saj pogosto spregledamo znanje, ki ga v podjetju že imamo. Včasih izgubimo z odhodom zaposlenega tudi večino njegovega znanja, zlasti če gre za enega od ključnih sodelavcev. Znanje, ki ga v podjetju že imamo, se splača zadržati, uporabiti in oplemenititi.

Celosten sistem upravljanja znanja vsebuje t.i. vhodne, obdobne in izhodne pogovore, s katerimi zadržimo znanje in zmanjšujemo obseg njegove izgube, in sistem prenosa znanja, s katerim poskrbimo, da se obstoječe znanje prenaša med zaposlenimi. Glede na posebnosti podjetja ali organizacije izdelamo najugodnejšo rešitev prenosa znanja. Pristop vključuje prepoznavo potreb s fokusnimi skupinami, pogovori z vodstvom ter zaposlenimi, analizo težav in zastojev. Pri uvedbi mentorskega sistema uvidimo potrebne kompetence mentorjev, določimo potencialne mentorje, speljemo usposabljanje (po sistemu “train the trainers”) in vzpostavimo ustrezen sistem prenosa znanj. Pri izvedbi sodelujemo z usposobljenimi trenerji in strokovnjaki.

Rezultat projekta:

 • Prenos obstoječega znanja med zaposlenimi, ki zniža stroške “kupovanja” zunanjega znanja.
 • Z zadržanjem znanja pred odhodom ključne osebe skrajšamo postopek uvajanja novinca.
 • Nadgradnja letnih razvojnih pogovorov s poudarkom na obstoječem znanju in njegovem pretoku.
 • Vpeljava izhodnih pogovorov, s katerimi poleg lovljenja znanja odkrivamo možne izboljšave.
 • Vzpostavitev sistema prenosa znanja.

Vas zanima?

Prepustite nam lahko opravljanje celotne kadrovske funkcije ali se odločite za projektno sodelovanje na področju, kjer trenutno najbolj potrebujete pomoč.