Končajte predolgo vojno prilagajanja procesov in ljudi vašim poslovnim ciljem.

Sprostite polni potencial vašega podjetja in usmerite vašo energijo in čas tja, kamor spadata: k svojim strankam.

Dovolite nam, da skupaj z vami izdelamo unikaten program “Trojanskega konja”, s katerim se prebijemo do izvora vaših izzivov in izboljšamo učinkovitost vaših procesov in sodelavcev od znotraj.

Z individualnim svetovalno-intervencijskim in praktičnim pristopom ter treningom na več ravneh bo vaše podjetje postalo nepremagljiv tekmec na sodobnem trgu.

Trojanski konj

V zadnjih desetih letih neposrednih izkušenj z delom v podjetjih in na podlagi najnovejših spoznanj na področjih nevrologije in možganom prijaznega učenja (Brain-Friendly Learning) smo ugotovili, da je učinkovitost učenja in uporabe naučenega v praksi največja, če uporabimo kombinacijo metod učenja.

Udeležencem intervencijskih programov se približamo tako, da delamo na trenutno aktualnem problemu ali izzivu podjetja. Pri iskanju najučinkovitejšega pristopa tako za učenje kot za takojšnjo uporabo v praksi smo izdelali lasten koncept, ki smo ga poimenovali “Trojanski konj”.

Trojanski konj zato, ker se izzivu približamo od znotraj in na ta način sprostimo polni potencial vašega podjetja, ki je “ujet” v nenehnem prilagajanju vaših sodelavcev in procesov poslovnim ciljem. To ujeto energijo usmerimo tja, kjer jo najbolj potrebujete in kjer je njena največja dodana vrednost: k vašim strankam.

Razumemo tudi, da se vaši procesi zaradi učenja ne smejo ustaviti in da vaše stranke za to ne smejo biti prikrajšane. Prav zato vaši sodelavci delajo na konkretnih primerih in v procesu učenja izvajajo svoje naloge, pri čemer spremljamo učinke in jih primerjamo z ustaljenim načinom dela.

Trojanski konj je navadno nek trenutni izziv naročnika (npr. izvajati bolj učinkovite mesečne sestanke), preko katerega pridemo do zastavljenega cilja (npr. dvig ravni vodenja).

Poleg klasičnih metod delavnice z elementi treninga se pri implementaciji Trojanskega konja poslužujemo tudi drugih metod, na primer individualnega ali skupinskega coaching-a, treninga na delovnem mestu, senčenja, samoizobraževanja, dela na daljavo, uporabe naučenega na konkretnem primeru s spremljanjem rezultatov in podajanjem individualne razvojne povratne informacije.

4 koraki implementacije Trojanskega konja

1

Analiza potreb in določitev cilja

2

Izbor ustreznih metod in pristopov

3

Izvedba

4

Evalvacija

Pristope, način dela in metode izberemo po dogovoru z vami na podlagi analize vaših potreb in želenih rezultatov. Po izvedbi spremljamo uspešnost projekta glede na vnaprej zastavljene merljive cilje.

Pričakujte več

Primer iz prakse

Stranka je želela uvesti učinkovite, produktivne, kratke dnevne in tedenske sestanke, s katerimi so želeli usmeriti dnevne aktivnosti zaposlenih k skupnemu poslovnemu cilju in doseganju mesečnih in letnih planov. V pogovorih o želenih rezultatih smo s stranko ugotovili, da sta neizvajanje sestankov in nizka učinkovitost dela pravzaprav posledica vodenja. Zato smo se odločili, da bomo s pomočjo usposabljanja vodij za učinkovito in uspešno izvedbo sestankov pravzaprav dvignili raven vodenja od upravljanja (management) k voditeljstvu (leadership).

Usposabljanje vodij za izvedbo sestankov je tako postal naš “Trojanski konj”, s katerim smo želeli izboljšati voditeljstvo v organizaciji.

Uporabili smo kombinacije metod skupinskega in individualnega coaching-a, spremljanja pri delu, treninga in igre vlog. Vodje so se dobivali v manjših skupinah na dejanskih sestankih pri enem od njih. Vodja je s svojimi sodelavci izvedel sestanek, ostali s(m)o opazovali in podajali vodeno, konstruktivno povratno informacijo. Po sestanku so ostali vodje izvedli “mokro vajo” svojega sestanka pred kolegi in od njih prejeli povratno informacijo. Na ta način smo vodjem omogočili tudi izkušnjo udeleženca sestanka, da so tudi na svoje izvajanje lahko pogledali skozi oči udeležencev svojih sestankov.

Pri povratni informaciji in treningu nismo ostali samo na ravni izvedbe sestanka, ampak so vodje trenirali podajanje povratne informacije, motiviranje sodelavcev za dosego zastavljenih ciljev, pristope voditeljstva in razvijanje odnosa do sodelavcev.

Rezultati so bili navdihujoči: že po drugem srečanju so ocene učinkovitosti izvedbe sestankov v povprečju narasle za 60%, po tretjem srečanju pa kar za 80%!

Obenem so vodje počasi a vztrajno spreminjali svoj pristop v vodenju in tako pričeli spreminjati svoje vodenje od zgolj upravljanja k voditeljstvu. Nekaj vodij je na tej poti ugotovilo, da nalogi niso kos in so v sodelovanju s kadrovsko službo našli drugo, ustreznejše delovno mesto znotraj podjetja.

Rezultati so se kazali tako na “mehkih” kot na “trdih” dejavnikih uspeha. Zaradi spoštovanja poslovnega kodeksa in poslovne skrivnosti vam žal ne moremo razkriti konkretnih prodajnih številk, odstotkov doseganja zastavljenih prodajnih planov ter kolikokrat se je izboljšalo poslovanje pri omenjeni stranki v obdobju štirih mesecev. Zato vas vabimo na kavo in klepet, kjer bomo skupaj pogledali kaj Trojanski konj lahko naredi za vas.

Trojanski konj. Pričakujte več.